30 jul. 2011

SANEAMIENTO DE LA BANCA

El Gobierno desvía 30.000 millones de dinero público para “sanear” bancos y cajas, mientras se producen miles de desahucios y los mayores ajustes antisociales de la democracia.


    Desde hace más de un año, tiempo que separa el primer test de resistencia de la banca del segundo (julio 2011), el Gobierno (con el acuerdo del PP) ha ido reservando unos 30.000 millones de euros de los contribuyentes para el saneamiento (capitalización) de los agujeros producidos por la burbuja inmobiliaria en el sector financiero. 
Zapatero lo justificaba diciendo que ese dinero público se iba a utilizar para que bancos y cajas agilizaran el crédito a PYMEs y familias. ¡MENTIRA!

    El crédito no ha dejado de disminuir (un 5% menos en 2011) y la prueba es el goteo continuo de cierres y desempleo en PYMES y autónomos. Mientras, 300.000 familias han perdido su vivienda con los desahucios.      El verdadero destino de esos 30.000 millones de euros (que se han obtenido de grandes recortes en el Gasto Social) y de los millones de dinero público que se puedan desviar en el futuro es:

 • Ir cubriendo la inmensa deuda del sector bancario (consecuencia de la especulación y la "crisis del ladrillo") que asciende a 1,8 billones de euros. Gran parte de esa deuda se ha contraído con los grandes bancos alemanes y franceses, todos ellos partícipes de ingentes ganancias.


 • Sanear a lo que hasta ahora han sido entidades semipúblicas, las cajas, para luego privatizarlas en bancos. Haciendo desaparecer la obra social de dichas cajas, que pasaría a engrosar el capital y dividendos de estas nuevas S.A.        

 • Costear los astronómicos sueldos de los consejeros y directivos tanto de las cajas como de estos nuevos bancos. Sirvan como ejemplo los 10,5 millones de euros que el Sr. Rato y dos consejeros más cobraron en el 2010 de Caja Madrid, actual Bankia. Durante ese mismo año, Caja Madrid recibió al menos 5.000 millones de euros en ayudas públicas.

 • Costear las indemnizaciones de los 25.000 trabajadores sobrantes del sector, que van a ser pre-jubilados con un coste en torno a 250.000 euros por  empleado. Además, el gobernador del Banco de España pretende que estos 25.000 empleados se acojan a dos años de desempleo, lo que costaría a la Seguridad Social otros 1.500 millones de dinero público.        

     Es inmoral e indignante que en ese mismo año se haya desviado todo el dinero público necesario para sanear los balances de los responsables de la situación actual (bancos e inmobiliarias nacionales y europeas). Responsables que, lejos de verse afectados por la crisis, han acumulado inmensas fortunas, muchas de las cuales reposan en los Paraísos Fiscales (se ha calculado en 80.000 millones de euros el fraude fiscal); mientras que el Gobierno ha impuesto a las verdaderas víctimas de la crisis, nosotros los ciudadanos, los más duros ajustes de la Democracia:          


 • Congelación de las pensiones y bajada de sueldos e inversiones en el sector público

 • Tres grandes reformas con recortes muy importantes en los derechos  sociales como son: la reforma laboral, la de las pensiones y la de la negociación colectiva.

 • Los servicios públicos esenciales del estado de bienestar, sanidad, educación y servicios sociales, se encuentran amenazados por nuevas medidas como la introducción del copago sanitario, el cierre de quirófanos, despido de médicos y profesores y un largo etcétera.

    Todo ello en un contexto económico de especulación financiera contra las deudas públicas de los países periféricos, entre ellos España. Ya que, aunque nuestra deuda pública sea de las más bajas de la zona euro, un 66% del PIB (unos 666.000 millones de euros) mientras que la de Alemania alcanza el 80%, el FMI, la OCDE y la UE han avisado de que hay que reducir en otros 20.000 millones más el gasto social hasta el 2014.

    Desde Democracia Real Ya llamamos a la ciudadanía a seguir denunciando esta situación y nos oponemos:

 • A los desahucios, apoyando la dación como fórmula para saldar la deuda con el banco.
 • Al repago, mal llamado “copago”, sanitario.
 • A la desviación de dinero público a las entidades financieras.         

Exigimos
     
 • La devolución del dinero prestado. 
 • La devolución de los bonus cobrados por el Sr. Rato y los demás consejeros de entidades saneadas con dinero público.
 • Un impuesto sobre los beneficios y transacciones financieras.         
 • La creación de una banca pública con obra social incluida.
 • Que las viviendas en poder de cajas y bancos sean transformadas en viviendas de alquiler social, con precios ajustados a los ingresos de los inquilinos.
 • Que las pre-jubilaciones de los empleados del sector financiero sean a cargo exclusivo de las entidades. 

BANKUEN SANEAMENDUA

 Gobernuak, diru publikotik 30.000 milioi desbideratu ditu hainbat kutxa eta banketxe "saneatzeko". Bitartean, demokrazian ikusi diren murrizketa antisozial handienak jasaten ari ditugu eta milaka pertsona etxetik kaleratuak izaten ari dira.

    Bankak egin zuen lehenengo erresistentzia test-etik bigarrenera, urte oso bat pasa da (2011ko uztaila). Gobernuak, (PP-ren oniritziarekin) 30.000 milioi euro gorde ditu eraikuntzaren krisiak finantzien arloan sortarazi dituen zuloak estaltzeko saneamenduaren bidez (kapitalizazioa). 
Zapaterok diru publiko hori, banketxe eta kutxek PYME eta familien kredituak indartuko zituztelakoan, justifikatu zuen ekintza hori. Baina hori, GEZURRA besterik ez da!

    Kredituek behera egin dute etengabe (%5a gutxiago 2011an) eta horren froga argiak ditugu etengabeko itxierak eta langabezia PYME eta autonomoei dagokionez. Bitartean, 300.000 bat familia etxetik kaleratuak izan dira.

    Gastu sozialeko murrizketa izugarrien ondorioz, lortu dituzten 30.000 milioi horien benetako etorkizuna eta baita, desbideratu dezaketen diru publikoko beste hainbat milioien norakoa ere, honakoa dugu:


 • Bankuen neurrigabeko zorra estaltzea ("adreiluaren krisia"-ren espekulazioaren ondorioa dena), 1,8 bilioi euroetara iristen dena. Zor horren zati handi bat banku alemaniar eta frantsesekin senidetu da eta, egoera dela eta, izugarrizko etekinak ateratzen ari dituzte.

 • Orain arte entitate erdi-publikoak izan direnen saneamendua, kutxena, ondoren bankuetan pribatizatzeko. Honela kutxek aurrera eramaten duten gizartearen onurarako ekintza desagertarazi nahi dute kapitalaren hobariak handitzeko, aldi berean S.A. berrietan banatuz.

 • Kutxa zein banku berri horietako aholkulari eta zuzendari gorenen soldata izugarri altuak ordaintzea. Adibide gisa dugu Rato jaunak eta beste bi aholkularik 2010an irabazitako 10,5 milioi euroak Caja Madrid-en (gaur egun Bankia).

 • 25.000 langileen kalte-ordainketak ordaintzea, aurretiazko erretiroa edukiko dutenak eta gutxi gora behera 250.000 euroetara iritsiko dena langile bakoitzarengatik. Gainera, Espainiako Bankuko gobernariak 25.000 langabetu hauek langabeziko bi urte hartzea proposatzen du. Ideia horrek Gizarte-segurantzari 5.000 milioi euro kostatuko litzaizkioke eta, nola ez, laguntza publikotik hartuko lituzke.

     Ezmorala eta haserretzeko hainakoa da urte berean diru publiko guztia saneamendurako desbideratu izana, espekulazioarengatik gaur egungo egoera sortarazi duten arduradunei laguntzeko desagertu izana (banku eta eraikuntza-enpresa nazional zein europearrentzat). Arduradun hauek, krisiaren ondorioz bizitzen ari garen egoeratik oso urrun, neurrigabeko dirutza pilatu dute eta horietako asko paradisu fiskaletan daude gordeak (iruzur fiskalarekin metatutako dirua 80.000 milioi euroetara iristen dela kalkulatu da). Bitartean Gobernuak krisiaren benetako biktimei, hiritarroi, Demokrazian ikusi diren murrizketa handienak imposatu dizkigute:

 • Pentsioak bere horretan uztea eta soldatak jeistea, baita sektore publikoko inbertsioak ere.

 • Hiru erreforma handi eskubide sozialei dagokionez murrizketa garrantzitsuekin: lan-erreforma, pentsioen erreforma eta negoziazio kolektiboarena.

 • Ongizate estatuarentzat halabeharrezkoak diren zerbitzu publikoak (osasunarena, hezkuntza, zerbitzu sozialena...) mehatxatuak daude murrizketen ondorioz, bai ordainketa sanitarioaren hastapenarengatik, ebakuntza-gelen itxierarengatik, mediku eta irakasleen kaleratzearekin eta abar luze bat.

Hori guztia,  herrialde periferikoen zor publikoaren aurka doan espekulazio finantziarioa buru duen kontestu ekonomiko batekin, herrialde horietako bat da Espainia. Nahiz eta gure zor publikoa euro-zonakoa baino baxuagoa izan, PIBeko %66 batean kokatzen dena (666.000 milioi bat euro) Alemaniarena %80ra iristen den bitartea FMI, OCDE eta Europar Batasunak 20.000 milioietan jeitsi behar dela adierazi du 2014ra arte, gastu publikoa gehituta.

Benetako Demokrazia Orainetik hiritarrei deialdia egin nahi diegu egoera honen aurka gaudela adierazteko eta aurreko guztia salatzeko:

 • Familien eta pertsonen kaleraketen aurka, pisuen bueltatzea ahalbidetzea ordainketa moduan.
 • Osasunaren berrordainketa.
 • Diru publikoaren desbideraketa entitate finantziarioentzat.


Exijitzen dugu:

 • Mailegatutako dirua bueltatzea.
 • Rato jaunak eta beste aholkulariei ordaindutako bonuak itzultzea, entitateak saneatzeko erabili direnak nahiz eta diru publikoa izan.
 • Transakzio finantziario eta irabazien zerga jartzea.
 • Banka publiko baten sorrera gizarte-ekintzarekin bat ere egingo duena.
 • Banku eta kutxen menpe dauden etxebizitzak alokatzeko etxeetan bihurtzea, betiere alokairuko diru kantitatea bertako biztanleen irabaziekin bat etorriz.
 • Sektore finantziarioko langileen aurretiazko erretiroaren gastua entitateen kargu egotea.

24 jul. 2011

DENUNCIA DEL ATAQUE ESPECULATIVO DE BANCOS INTERNACIONALES CONTRA LA DEUDA PÚBLICA DE LOS PAÍSES EUROPEOS PERIFÉRICOS


Propuesta de carta abierta a los responsables políticos y económicos del Estado español y de la UE en relación con la especulación de la Deuda Pública. 

16 bancos internacionales (8 de ellos europeos) están realizando ataques especulativos contra la deuda pública de los países europeos periféricos: Grecia, Portugal,Irlanda, España e Italia.

Estos bancos de inversión, controlan el 90% de los fondos de alto riesgo o hedge funds y de los CDS (Credit Default Swaps), seguros de carácter especulativo contra el impago de una deuda, y están implicados en actividades fraudulentas en la compra-venta de deuda soberana de estos países. 

La especulación parte de la posesión de información privilegiada y de la coordinación de estos bancos para vender deuda soberana de estos países e incrementar artificialmente el Riesgo-País de los mismos, a los que previamente habrían señalado sus fieles colaboradoras, las Agencias de Calificación (Moody's, Standard & Poors y Fitch), con una bajada de calificación con el objetivo de alterar, subiendo artificialmente los tipos de interés, la prima de riesgo y alterando el mercado de los seguros (CDS) de esa deuda soberana. Estas prácticas especulativas se iniciaron en mayo del 2010, coincidiendo con el primer rescate de Grecia, y han ido incrementando con los rescates de Irlanda (octubre 2010) y Portugal (mayo 2011) hasta dispararse en torno al debate del segundo rescate de Grecia, que acaba de ser aprobado, que no es mas que un parche que no soluciona el problema de fondo. 

Hay que recalcar que las desorbitadas subidas de la prima de riesgo están alcanzando valores históricos: los intereses que está pagando España en el mes de julio han llegado al 6%, cuando Alemania sólo paga un 1,5%, en los casos de Portugal e Irlanda suben hasta el 10-11% de interés y en Grecia al 15%. Estos "bancos vampiros" han ganado un 20% más de beneficios sólo en los dos últimos meses con este negocio mafioso. 

El pago de estos abusivos intereses, que en año 2010 alcanzaron los 20.000 millones de euros y que este año, con la especulación, se pueden incrementar en unos cuantos miles de millones más, se resta del dinero que el Estado destina a gastos sociales como la sanidad, el desempleo, las pensiones, la educación y las inversiones públicas; además de aumentar el Déficit Público de estos países. Déficit que tanto la Union Europea, como el FMI, el BCE y estos mismos bancos especuladores (compradores de deuda soberana) vienen imponiendo mediante rescates y recortes durísimos y antisociales. 

Por lo tanto, todas estas actividades especulativas de estos 16 "respetables" y grandes bancos, entre ellos 8 europeos como el alemán Deutsche Bank, el francés Société Générale, el británico HSBC y 8 norteamericanos como Goldman Sachs, Bank of America y Citibank, están arruinando sus economías y empobreciendo a sus ciudadanos. 

España ha tenido que pagar 900 millones más de intereses por esta especulación en el periodo de junio a septiembre del 2010, y ésto es sólo la punta del iceberg. El propio BBVA ha cuantificado en 12.400 millones la cantidad adicional de intereses a pagar en relación al año pasado de persistir esta terrible escalada especulativa, que ultimamente está afectando también a Italia y a Bélgica, alcanzando ya a casi las tres cuartas partes de la zona euro. Mientras tanto, las instituciones europeas siguen sin enfrentarse al poder economico-financiero, culpable de la crisis económica y de sus terribles consecuencias para los ciudadanos, como se demuestra en las fracasadas cumbres que vienen protagonizando, por lo que tememos que el escenario se vaya a perpetuar. 

Desde Democracia Real Ya iniciamos una campaña nacional y europea de denuncia ante los gobiernos nacionales y las autoridades comunitarias, exigiendo: 

 • La paralización de estas actividades delictivas basadas en obtener información privilegiada y en alterar el precio de los intereses, primas de riesgo y CDS de las deudas soberanas de los países anteriormente citados. 
 • La apertura de una investigación pública de los 16 bancos y de las agencias de calificación colaboradoras, todos ellos implicados, para establecer las responsabilidades y para investigar los delitos en que hayan podido incurrir, así como las medidas sancionadoras pertinentes, estableciendo, mientras dure esta investigación, la prohibición de estas prácticas. 
 • La creación inmediata de un impuesto sobre los beneficios de los grandes bancos y sobre las transacciones financieras, con el objeto de redistribuir los astronómicos beneficios obtenidos para el saneamiento de los déficits públicos. 
 • Con la mayor urgencia, facultar al BCE para la adquisición de la deuda pública de los países de la zona euro (eurobonos). De esta manera se evitaría en gran medida el mercado especulativo con los intereses y primas de riesgo de las deudas públicas
 • Prohibir, de una vez por todas, el mercado especulativo, opaco y clandestino de los seguros contra el impago de deuda (CDS) que mayoritariamente controlan los bancos estadounidenses, causantes de la crisis y del contagio de la misma a partir de las hipotecas basura de EE.UU. en el 2007 y que en el último año están especulando con la deuda de los países periféricos.
Conscientes de que la UE por sí misma no va a adoptar ninguna de estas justas y necesarias medidas, tenemos que ser los ciudadanos europeos, tomando ejemplo de los islandeses que sentaron en el banquillo a los responsables de la especulación en su pais, quienes le obliguemos con nuestras movilizaciones masivas. Te animamos a participar en la gran movilización internacional del 15O. 

Mientras tanto, inundemos las bandejas de correo electrónico de los responsables comunitarios con el siguiente mensaje:
A los señores Almunia, Olin Rhen, Durao Barroso, Trichet, Fernández Ordóñez, Rodríguez Zapatero y a los responsables de los Grupos Parlamentarios de la Cámara Europea:
Quiero manifestarle mi indignación ante los ataques especulativos contra las deudas soberanas de los países periféricos, incluyendo a Italia y Bélgica, que vienen realizando 16 bancos de inversión y otras entidades europeas y estadounidenses desde hace más de un año, cuyas consecuencias en la zona Euro están agravando la crisis económica, los déficits públicos, el incremento del paro (son más de 23 millones los desempleados en la UE), el deterio del estado de bienestar europeo y, en definitiva, la cohesión social y la calidad democrática de la UE.A mi entender es necesario que la UE adopte una serie de medidas que impidan estas prácticas especulativas y que además ayuden al saneamiento de los déficits públicos, coadyuvando en definitiva al bienestar de los ciudadanos:
Como ciudadano europeo, exijo:
 • La paralización de estas actividades delictivas basadas en obtener información privilegiada y en alterar el precio 
 • de los intereses, primas de riesgo y CDS de las deudas públicas de los países anteriormente citados.
 • La  apertura de una investigación pública de los 16 bancos y de las agencias de calificación colaboradoras, todos ellos implicados,  para establecer las responsabilidades y graves delitos ecónomicos en que hayan podido incurrir, asi como las medidas sancionadoras pertinentes. Estableciendo, mientras dure esta investigación, la prohibición de estas prácticas delictivas.
 • La creación imediata de un impuesto sobre los beneficios de los grandes bancos y sobre las transacciones financieras, con el objeto de redistribuir los astrónomicos beneficios obtenidos para el saneamiento de los déficits públicos.
 • Con la mayor urgencia, facultar al BCE para la adquisición de la deuda pública de los países de la zona euro (eurobonos). De esta manera  se evitaría en gran medida el mercado especulativo con los intereses y primas de riesgo de las deudas públicas
 • Prohibir, de una vez por todas, el mercado especulativo, opaco y clandestino de los seguros contra el impago de deuda (cds); que mayoritariamente controlan los bancos estadounidenses, causantes de la crisis y  del contagio de la misma a partir de las hipotecas basura de EE.UU. en el 2007, y que en el último año están especulando con la deuda de los países periféricos. 
Le agradezco de antemano su atención prestada,

Un saludo

Lista de e-mails de los Eurodiputados:

izaskun.bilbaobarandica@europarl.europa.eu, pilar.delcastillo@europarl.europa.eu, alejandro.cercas@europarl.europa.eu, ricardo.corteslastra@europarl.europa.eu, agustin.diazdemera@europarl.europa.eu, rosa.estaras@europarl.europa.eu, santiago.fisasayxela@europarl.europa.eu, carmen.fragaestevez@europarl.europa.eu, josemanuel.garcia-margalloymarfil@europarl.europa.eu, iratxe.garcia-perez@europarl.europa.eu, eider.gardiazabalrubial@europarl.europa.eu, salvador.garrigapolledo@europarl.europa.eu, luis.degrandespascual@europarl.europa.eu, enrique.guerrerosalom@europarl.europa.eu, cristina.gutierrez-cortines@europarl.europa.eu, sergio.gutierrezprieto@europarl.europa.eu, esther.herranzgarcia@europarl.europa.eu, maria.irigoyenperez@europarl.europa.eu, carlos.iturgaizangulo@europarl.europa.eu, teresa.jimenez-becerril@europarl.europa.eu, oriol.junquerasvies@europarl.europa.eu, veronica.lopefontagne@europarl.europa.eu, juanfernando.lopezaguilar@europarl.europa.eu, antonio.lopezisturiz@europarl.europa.eu, miguelangel.martinez@europarl.europa.eu, antonio.masiphidalgo@europarl.europa.eu, gabriel.mato@europarl.europa.eu, jaime.mayororeja@europarl.europa.eu, i.mendezdevigo@europarl.europa.eu, emilio.menendezdelvalle@europarl.europa.eu, willy.meyer@europarl.europa.eu, francisco.millanmon@europarl.europa.eu, maria.munizdeurquiza@europarl.europa.eu, raimon.obiolsigerma@europarl.europa.eu, andres.perellorodriguez@europarl.europa.eu, teresa.rieramadurell@europarl.europa.eu, carmen.romerolopez@europarl.europa.eu, raul.romevairueda@europarl.europa.eu, joseignacio.salafranca@europarl.europa.eu, antolin.sanchezpresedo@europarl.europa.eu, francisco.sosawagner@europarl.europa.eu, ramon.tremosa@europarl.europa.eu, alejo.vidal-quadras@europarl.europa.eu, luis.yanez@europarl.europa.eu, pablo.zalbabidegain@europarl.europa.eu, maria.badiacutchet@europarl.europa.eu, pablo.ariasecheverria@europarl.europa.eu, pilar.ayuso@europarl.europa.eu, josefa.andresbarea@europarl.europa.eu, ines.ayalasender@europarl.europa.eu

BANKU INTERNAZIONALEK ZOR PUBLIKOARI ETA HERRIALDE EUROPEAR PERIFERIKOEI ERAGINDAKO ERASOARI BURUZKO SALAKETA


Zor publikoaren espekulazioari buruz, Espainiar estatu eta Europar Batasuneko politiko eta ekonomilariei zuzenduriko proposamen gutuna da hau.


16 banku internazionalek (horietako 8 europearrak) Grezia, Protugal, Irlanda, Espainia eta Italiaren aurkako eraso espekulatiboak aurrera eramaten ari dira zor publikoaren aurka.


Inbertsio barku hauek %90ean kontrolatzen dituzte arrisku handiko fondoak, “hedge funds” ere deituak, eta baita CDSak (Credit Deafult Swaps) ere, zorra ez ordaitzea sahiesteko izaeraspekulatiboko aseguruak. Honako hauek iruzurrezko ekintzetan parte hartzen dute lehen aipaturiko herrialdeen kaltetan.

Informazio pribilegiatuan hasten da espekulazioa eta, horrekin batera, banku  hauen arteko koordinazioan. Herrialde pobreenek duten berebiziko zorra saltzeko eramaten da aurrera koordinazio hau, aldi berean horien arriskua handituz. Hala ere, aurretiazko lana egin zuten Kalifikazio Agentziek (Moody's, Standard & Poors y Fitch) kalifikazioak jeitsiz eta artifizialki interes motak igoz. Honen ondorioz, aseguruen merkatua (CDS) eraldatu dute. Ekintza guzti hauek maiatzaren 2010ean hasi ziren, Greziaren lehenengo erreskatea aurrera eraman zen momentuan, eta, geroztik, Irlandan (2010eko urria) eta Portugalen (2011ko maiatza)  arriskuak gora egin du Greziari bigarren erreskatea egiteko eztabaida hasi den arte. Duela gutxi onartu da eta benetako arazoa konpontzen ez duen enplastu bat besterik izango ez dena.

Azpimarratzekoa da nola neurrigabeko prima arriskua balore historikoetara iristen ari den: Espainiak ordaintzen dituen interesak uztailean %6ra iritsi dira,  Alemaniak %1,5a ordaintzen duen bitartean. Portugal eta Irlandaren kasuan %10-11ra igo da interesa eta Grezian %15era. Banku lapur hauek %20a irabazten ari dira azken bi hilabeteetan euren negozio mafiosoari esker.


Gehiegizko interesen ordainketak 2010an 20.000 milioi eurotara iritsi zen eta aurten, espekulazioari esker, milaka milioietan handitu daiteke. Diru hau estatuek, gizartearentzat den gastu sozialetik hartzen dute, osasunetik, langabeziatik, pentsioetatik, hezkuntzatik edota inbertsio publikoetatik, adibidez eta, gainera herrialde hauen Defizit Publikoa handitzen du. Defizit hau Europar batasunak, FMI, BCE eta banku espekulatzaileek inposatutakoa da erreskate eta murrizketa gogor antisozialen bidez.


Beraz, 16 banku “errespetagarri” eta handi hauenak dira ekintza espekulatibo guzti horiek. Horietako 8 banku europearrak ditugu alemaniarra den Deutsche Bank, frantziako Societé Générale,  erresuma batuko HSBC eta 8 ipar-amerikarrak; Goldman Sachs, Bank of Amerika eta Citibank. Horiek guztiek, ekonomia eta herritarrak pobretzen ari dituzte, etekinak ateratzeko asmoz.


Espainiak 900 milioi gehi interesak ordaindu behar izan ditu 2010eko ekainetik urte bereko irailera espekulazio honen ondorioz, baina hau iceberg-aren muturra besterik ez da. BBVA bankuak interesentan 12.400 milioi zenbatu ditu lehengo urteari dagokionez eskalada espekulatibo honetan iraun ahal izateko. Espekuazio guzti hau azkenaldi honetan Italia eta Belgikan ere eragina izaten hasi da eta, ondorioz, jada euroaren esparruaren hiru laurden hartzen ditu. Bitartean, instituzio europearrak botere ekonomiko-finantziarioari aurre egin gabe jarraitzen du nahiz eta argi egon krisi ekonomikoaren eta herritarron egoera izugarriaren erruduna dela.

Benetako Demokrazia Orainetik nazionalki eta europan ere salaketa hau egiten hasi nahi dugu gobernu nazional eta autoritate komunitarioen aurrean honakoa exijituz:


 • Ekintza-delitu hauek geldiaraztea informazio pribilegiatuaren ondorioa delako. Interesen prezioak eraldatzen dituzte lehen aipaturiko herrialdeen berebiziko zorra eta prima arriskuaren egoera okertuz.
 • Ikerketa publiko eta ireki baten hastapena 16 banku espekulatiboei eta  haiekin lan egin duten kalifikazio agentziei. Delitu eta espekulazioen erantzukizuna dute eta honela horiek aurrera  eramandako ekintzak aztertu egingo lirateke. Ikerketa egiten den bitartean praktika hauek debekatzea berebiziko garrantzia edukiko  du.
 • Banku handien eta transakzio finantziarioen etekinentzat zerga bat ipintzea betiere etekin izugarri horiek birbanatzeko defizit publikoak garbituz.
 • Larrialdi  handienarekin, BCEri euro eremuko herrialdeen zor publikoak eskuratzea ahalbidetzea (eurbonoen bidez). Honela interesen menpe  dagoen merkatu espekulatibo eta zor publikoko arrisku primak sahiestuko lirateke. 
 • Behingoz debekatu aseguruen merkatu espekulatibo, opaku eta klandestinoa (cds). Banku Estatu Batuarrak dira hauek kontrolatzen dituztenak, krisia sortarazi dutenak eta honakoa zabaldu dutenak Estatu Batuetako zabor-hipoteken bidez 2007an. Gainera, azken urte honetan herrialde periferikoen zorrarekin espekulatzen ari dira.


Europar Batasunak honi buruz askorik egingo ez duela badakigunez, hiritar europearrak izan behar dugu mobilizazio masiboen bidez neurriak hartzera behartuko ditugunak islandiarren eredua jarraituz, horiek izan baiziren Islandiako espekulazioaren arduradunak salatzea eta zigortzea lortu zutenak. Internazionalki proposatu den Urriaren 15eko mobilizazioan parte hartzera gonbidatzen zaitugu. 


Bitartean, bidali ditzagun mezu elektronikoak egoeraren erantzukizuna ere baduten arduradun komunitarioei honako hitzekin:Almunia, Olin Rhen, Durao Barroso, Trichet, Fernández Ordóñez, Rodriguez Zapatero jaunei eta ganbera europearreko talde parlamentarioen arduradunei:

Nire haserrea adierazi nahi dizut herrialde periferikoen berebiziko zorren aurkako eraso espekulatiboen ondorioz, Italian eta Belgikan jasaten ari direnak ere lehengo urtetik 16 inbertsio banku eta beste hainbat erakunde europear eta estatu batuarren eskutik. Ekintza espekulatibo horien ondorioz Euro herrialdeen krisi ekonomikoa larritzen ari da, defizit publikoak, langabeziaren igoera (23 milioi baino gehiago dira pertsona langabetuan Europar Batasunean), ongizate estatuaren egoeraren larritasuna eta, laburbilduz, kohesio soziala eta EB-eko kalitate demokratikoa oso eskasa da.

Nire ustetan beharrezkoa da Europar Batasunak hainbat neurri hartzea ekintza espekulatibo hauek geldiarazteko eta, aldi berean, defizit publikoa saneatzeko gizartearen ongizatean pentsatuz.


Hiritar europear bezela, eskatzen dut:

 • Ekintza-delitu hauek geldiaraztea informazio pribilegiatuaren ondorioa delako. Interesen prezioak eraldatzen dituzte lehen aipaturiko herrialdeen berebiziko zorra eta prima arriskuaren egoera okertuz.
 • Ikerketa publiko eta ireki baten hastapena 16 banku espekulatiboei eta  haiekin lan egin duten kalifikazio agentziei. Delitu eta espekulazioen erantzukizuna dute eta honela horiek aurrera  eramandako ekintzak aztertu egingo lirateke. Ikerketa egiten den bitartean praktika hauek debekatzea berebiziko garrantzia edukiko  du.
 • Banku handien eta transakzio finantziarioen etekinentzat zerga bat ipintzea betiere etekin izugarri horiek birbanatzeko defizit publikoak garbituz.
 • Larrialdi  handienarekin, BCEri euro eremuko herrialdeen zor publikoak eskuratzea ahalbidetzea (eurbonoen bidez). Honela interesen menpe  dagoen merkatu espekulatibo eta zor publikoko arrisku primak sahiestuko lirateke. 
 • Behingoz debekatu aseguruen merkatu espekulatibo, opaku eta klandestinoa (cds). Banku Estatu Batuarrak dira hauek kontrolatzen dituztenak, krisia sortarazi dutenak eta honakoa zabaldu dutenak Estatu Batuetako zabor-hipoteken bidez 2007an. Gainera, azken urte honetan herrialde periferikoen zorrarekin espekulatzen ari dira.


Aldez aurretik, eskerrak eman nahi dizkizut eskainitako arretarengatik.
Besterik gabe, ordezkari izateko zure alde botoa eman dutenekiko errespetua eskatu nahiko nizuke. Hona hemenurodiputatuen email-en zerrenda.


izaskun.bilbaobarandica@europarl.europa.eu, pilar.delcastillo@europarl.europa.eu, alejandro.cercas@europarl.europa.eu, ricardo.corteslastra@europarl.europa.eu, agustin.diazdemera@europarl.europa.eu, rosa.estaras@europarl.europa.eu, santiago.fisasayxela@europarl.europa.eu, carmen.fragaestevez@europarl.europa.eu, josemanuel.garcia-margalloymarfil@europarl.europa.eu, iratxe.garcia-perez@europarl.europa.eu, eider.gardiazabalrubial@europarl.europa.eu, salvador.garrigapolledo@europarl.europa.eu, luis.degrandespascual@europarl.europa.eu, enrique.guerrerosalom@europarl.europa.eu, cristina.gutierrez-cortines@europarl.europa.eu, sergio.gutierrezprieto@europarl.europa.eu, esther.herranzgarcia@europarl.europa.eu, maria.irigoyenperez@europarl.europa.eu, carlos.iturgaizangulo@europarl.europa.eu, teresa.jimenez-becerril@europarl.europa.eu, oriol.junquerasvies@europarl.europa.eu, veronica.lopefontagne@europarl.europa.eu, juanfernando.lopezaguilar@europarl.europa.eu, antonio.lopezisturiz@europarl.europa.eu, miguelangel.martinez@europarl.europa.eu, antonio.masiphidalgo@europarl.europa.eu, gabriel.mato@europarl.europa.eu, jaime.mayororeja@europarl.europa.eu, i.mendezdevigo@europarl.europa.eu, emilio.menendezdelvalle@europarl.europa.eu, willy.meyer@europarl.europa.eu, francisco.millanmon@europarl.europa.eu, maria.munizdeurquiza@europarl.europa.eu, raimon.obiolsigerma@europarl.europa.eu, andres.perellorodriguez@europarl.europa.eu, teresa.rieramadurell@europarl.europa.eu, carmen.romerolopez@europarl.europa.eu, raul.romevairueda@europarl.europa.eu, joseignacio.salafranca@europarl.europa.eu, antolin.sanchezpresedo@europarl.europa.eu, francisco.sosawagner@europarl.europa.eu, ramon.tremosa@europarl.europa.eu, alejo.vidal-quadras@europarl.europa.eu, luis.yanez@europarl.europa.eu, pablo.zalbabidegain@europarl.europa.eu, maria.badiacutchet@europarl.europa.eu, pablo.ariasecheverria@europarl.europa.eu, pilar.ayuso@europarl.europa.eu, josefa.andresbarea@europarl.europa.eu, ines.ayalasender@europarl.europa.eu
Eskuminak.